Loading color scheme

Wprowadzenie innowacji procesowej do wytwarzania elementów kompozytowych w systemie potokowym w przedsiębiorstwie ROMA sp. z o.o.

Firma ROMA sp. z o.o. zrealizowała projekt 

pn. "Wprowadzenie innowacji procesowej do wytwarzania elementów kompozytowych w systemie potokowym w przedsiębiorstwie ROMA sp. z o.o." zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-0439/17-00 podpisaną dnia 16.11.2017 roku w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu była innowacja procesowa tj. opracowanie i wprowadzenie w przedsiębiorstwie ROMA zmiany procesowej w wytwarzaniu elementu BUZ tj. Bocznego Urządzenia Zabezpieczającego (BUZ o dł.>3,20 m i szer. 308 mm), z ręcznego systemu produkcji jednostkowej na produkcję potokową w technologii prasowania.

cele projektu:

Opracowanie i wprowadzenie w przedsiębiorstwie ROMA zmiany procesowej w wytwarzaniu elementu BUZ tj. Bocznego Urządzenia Zabezpieczającego (BUZ o dł.>3,20 m i szer. 308 mm), z ręcznego systemu produkcji jednostkowej na produkcję potokową w technologii prasowania.

planowane efekty:   

Wytwarzanie elementów BUZ w potokowej technologii prasowania w firmie ROMA sp. z o.o.

wartość projektu: 

1 307 393,64 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 

969 963,87 zł

Zmiana sposobu wytwarzania zespolonego hybrydowego wielkogabarytowego wyrobu kompozytowego

Firma ROMA sp. z o.o. realizuje projekt 

pn.: „Zmiana sposobu wytwarzania zespolonego hybrydowego wielkogabarytowego wyrobu kompozytowego” zgodnie z umową nr: POIR.01.01.01-00-0891/17-00 z dnia 07.06.2018r. w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest uzyskanie innowacji procesowej tj. opracowanie i wprowadzenie zmiany procesowej – sposobu wytwarzania zespolonego hybrydowego wielkogabarytowego wyrobu kompozytowego, przeznaczonego do wytwarzania przedmiotów przestrzennych, w tym kształtowników o różnych przekrojach, zarówno poprzecznych i wzdłużnych oraz o różnych gabarytach.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  2 419 656,56 zł

8.1.1 Program szkoleń

8.1.1 – Program szkoleń pracowników firmy ROMA Sp. z o .o.

POKL 8.1.1. 2010-2015 z dn.02.01.2011r., której jednym z głównych obszarów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia.

W tym celu Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu kompleksowego projektu szkoleniowego obejmującego wszystkich pracowników firmy. Większość pracowników firmy to osoby posiadające wykształcenie podstawowe i zawodowe. Wymiana kadr na pracowników posiadających pożądane kwalifikacje nie byłaby zgodna z obranym przez Zarząd kierunkiem rozwoju. Realizacja projektu ma na celu podniesienie kwalifikacji kadry, zmianę zachowań pracowników, wpojenie im odpowiednich nawyków, które ułatwią im pracę a wykonywanie jej stanie się lżejsze i bezstresowe. Efektem tego będzie zwiększenie konkurencyjności oferty spółki na rynku. Głównym problemem jest niska świadomość pracowników co do potrzeb i celów prowadzonych działań doskonalących. Konsekwencją tego jest to, że tego typu działania prowadzone są jedynie w bardzo niewielkim zakresie i w sposób przypadkowy, nie wynikający z potrzeby osiągnięcia zdefiniowanego, konkretnego, mierzalnego i określonego w czasie celu. Doraźnie prowadzone działania doskonalenia pracowników są niewystarczające. Potrzeby klientów wymuszają produkcję jednostkową. Konsekwencją takiego charakteru produkcji jest konieczność organizowania nowych stanowisk. Powoduje to przerwy w pracy, stres pracowników, pośpiech. Większość pracowników nie posiada podstaw wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresie organizowania stanowiska pracy. Z tego względu istnieje duża potrzeba nauki w zakresie Lean Manufacturingu oraz systemu 5S. Prowadzić to będzie do redukowania tzw. pustych przebiegów, podniesienia wydajności i stworzenia przyjaznego, bezstresowego środowiska pracy. Produkcja jednostkowa oraz wprowadzanie do produkcji innowacyjnych wyrobów wiąże się często ze stosowaniem nowych surowców, które mają inne właściwości od dotychczas stosowane. Powoduje to zwiększone zużycie materiałów oraz utrudnia doskonalenie procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Pracownicy powinni nabyć umiejętności, które pozwolą na samodzielne postępowanie w trakcie wykonywania obowiązków. Ponadto efektem szkoleń ma być aktywizacja kreatywności pracowników, doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez stworzenie środowiska, możliwości, aby oni mogli wdrażać swoje pomysły. W tym celu niezbędna jest zmiana mentalności pracowników oraz wpojenie nawyków. Szkolenia z zakresu systemu 5S, narzędzi Lean Manufacturing, Kaizen mają na celu optymalizowanie procesów produkcyjnych, wyeliminowanie wszystkiego, co jest niepotrzebne, w celu łatwiejszego i szybszego dojścia do celu. Pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni w późniejszym okresie będą szkoleni przez pracowników firmy Roma, którzy brali udział w projekcie. Nabędą tą samą wiedzę oraz podniosą swoje kwalifikacje. Dzięki przeszkoleniu pracowników w firmie wytworzone produkty będą lepsze jakościowo oraz ekonomicznie zoptymalizowane. 

6.1 paszport do eksportu

6.1 – paszport do eksportu – opracowanie planu rozwoju eksportu

W pierwszym etapie przygotowano plan rozwoju eksportu. Przewidziano rozszerzanie działalności eksportowej na rynkach niemieckim, czeskim, austriackim, węgierskim, rumuńskim oraz bułgarskim. Przeprowadzono analizę rynków dla elementów zabudowy samochodów specjalnych, konstrukcji przekryć zbiorników i paneli dachowych. 

RPO 5.4 elementy wielkogabarytowe do pojazdów

Politechnika Poznańska – RPO 5.4 – elementy wielkogabarytowe do pojazdów

„Nowe materiały i technologie w produkcji wielkogabarytowych części pojazdów” [RPO 5.4] W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo planuje zmianę obecnej technologii wytwarzania elementów wielkogabarytowych (belki świateł w naczepach samochodów ciężarowych oraz odbojnicy bocznej). Nowe rozwiązanie ma dać większą możliwość automatyzacji, zapewnić większą wydajność i elastyczność, możliwość zorganizowania produkcji potokowej oraz wysoką ekologiczność procesu (m.in. poprzez możliwość zawracania odpadów produkcyjnych). Ręczny sposób wytwarzania jest czasochłonny i kosztowny. Odbiorcami produktów Spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii oraz z Unii Europejskiej, m.in. Włoch.